ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΣΕ–ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Σ.Σ.Ε. 2021

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΣΕ–ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Σ.Σ.Ε. 2021

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ:

 1. Να αρχίσει η ομογενοποίηση του προσωπικού σε αποδοχές και θεσμικά ζητήματα και να περιοριστούν τα πολλαπλά μισθολόγια και οι διαφορετικές ταχύτητες εργαζομένων.
 2. Πενθήμερο, επτάωρο, τριανταπεντάωρο, με πλήρη αμοιβή.
 3. Κάλυψη των απωλειών του εισοδήματος λόγω της γενικότερης οικονομικής πολιτικής στη βάση των κερδών της εταιρείας και πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς.
 1. Να γίνει επαναφορά των κλιμακίων, τα οποία είναι προϊόν αξιολόγησης και όχι αυτόματης μισθολογικής προαγωγής βάσει ετών προϋπηρεσίας και της νομικής εφαρμογής της 6ης Π.Υ.Σ. με την οποία η Διοίκηση του ΟΤΕ παράνομα κατήργησε τα μισθολογικά κλιμάκια.
 2. Να γίνει αναγνώριση των τίτλων σπουδών (πτυχία – μεταπτυχιακά) και ένταξη του προσωπικού στην αντίστοιχη μισθολογική κατηγορία.
 3. Προκήρυξη για την κάλυψη των κενών θέσεων ευθύνης, ώστε μέσα από αδιάβλητες και αξιοκρατικές διαδικασίες να τοποθετούνται οι ικανότεροι. Περιγραφή κάθε θέσης με τα προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψη κάθε θέσης ευθύνης. Να σταματήσει άμεσα η απαξίωση και η υποβάθμιση του προσωπικού του ΟΤΕ.
 4. Επαναδιαπραγμάτευση ομαδικού ασφαλιστικού συμβολαίου με σκοπό την κάλυψη εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από το 1ο ευρώ και να περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ στην αποζημίωση.
 5. Επανακαθορισμός του τηλεπικοινωνιακού πακέτου και του πακέτου ενέργειας για όλους τους εργαζόμενους του ΟΤΕ.
 6. Δημιουργία επαγγελματικού ταμείου.
 7. Ένταξη στον ΟΤΕ των εργαζομένων από θυγατρικές εταιρείες.
 8. Ξεχωριστό παράρτημα στη σύμβαση για την τηλεργασία.

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Να σταματήσει η απαράδεκτη παραβίαση του ωραρίου εργασίας που καταστρατηγεί την υπογραφείσα ΕΣΣΕ. Να υπάρξει εξισορρόπηση της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Να πληρώνονται υπερωρίες και εξαιρέσιμα σύμφωνα με τον καρταναγνώστη.
 2. Να αρχίσει επιτέλους ειλικρινής και ουσιαστικός διάλογος για τη θεσμοθέτηση ενός κοινά αποδεκτού και σύγχρονου συστήματος αξιολόγησης εργαζομένων που θα έχει εκπαιδευτικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα και να δημιουργηθεί δευτεροβάθμια επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων.
 3. Να υπάρξει πολιτική ανθρώπινου δυναμικού με αντικειμενική καταγραφή των αναγκών κατά υπηρεσιακή λειτουργία, κλάδους και ειδικότητες. Βάσει αυτής της καταγραφής αφενός θα γίνει σωστή κατανομή του υπηρετούντος προσωπικού και αφετέρου στοχευόμενες προσλήψεις που θα καλύψουν τα αντίστοιχα κενά.
 4. Να επαναδιαμορφωθούν τα Job Families έτσι ώστε να καταλήξουμε σε κοινά αποδεκτή διαδικασία με σαφή κριτήρια και με συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζόμενων.

 

Β. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 1. Εξορθολογισμός της στοχοθεσίας μέσα από τεκμηρίωση και δικαιολόγησή της. Να γίνει άμεση επανεξέταση της στοχοθεσίας ώστε να γίνει δίκαιη, άμεση και αξιοκρατική με άμεσο αποτέλεσμα την κατανομή των bonus βάση απόδοσης και όχι άλλων παραγόντων.

 

ΘΕΣΜΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

 1. Επαναφορά στα μισθολογικά κλιμάκια του όρου 5 της από 02/11/2011 Σ.Σ.Ε. και αναπλήρωση όλων των απωλειών του εισοδήματός μας, καθώς και απρόσκοπτη συνέχιση της εξέλιξης του προσωπικού με την καταβολή των μισθολογικών κλιμακίων καθώς παράνομα έγινε ένταξη βάσει ερμηνείας της Διοίκησης του ΟΤΕ, στην 6η ΠΥΣ του 2012.
 2. Αναγνώριση όλων των τίτλων σπουδών (πτυχία – μεταπτυχιακά) που σχετίζονται με το αντικείμενο εργασίας και ένταξη του προσωπικού στη αντίστοιχη μισθολογική κατηγορία.
 3. Κάλυψη δαπανών απόκτησης μεταπτυχιακών τίτλων σχετικών με θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο εργασίας.
 4. Αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός ΟΤΕ στα κλιμάκια και στο χρονοεπίδομα.

 

Β. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 1. Χορήγηση όλων των επιδομάτων σε όλους τους νεοπροσλαμβανόμενους συναδέλφους.
 2. Επέκταση του επιδόματος Ισολογισμού στο σύνολο του προσωπικού που εμπλέκεται στη σύνταξη των λογιστικών καταστάσεων, ισολογισμών κλπ.

 

Γ. ΘΕΣΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

 1. Δυνατότητα χορήγησης της προκαταβολής αποζημίωσης απόλυσης και στο προσωπικό που εντάχθηκε στον ΟΤΕ με την από 2/12/2009 ΣΣΕ, με ηρερομηνία πρόσληψης αυτή της OTEnet.
 2. Επέκταση της γονικής άδειας μέχρι την αποφοίτηση του παιδιού από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 3. Εφαρμογή της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζόμενων στους χώρους εργασίας.
 4. Μελέτη πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών και προγραμματισμός με στόχο την δια βίου επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού, κατά προτίμηση στους χώρους δουλειάς με υποχρεωτική υπερωριακή απασχόληση.
 5. Χορήγηση άδειας σε διαβητικούς που κάνουν χρήση ινσουλίνης. Χορήγηση άδειας 10 ημερών στις συναδέλφισσες που αποβάλλουν.
 6. Χορήγηση επιπλέον άδειας με αποδοχές σε «φροντιστές» ατόμων με αναπηρία/ασθένεια.
 7. Θεσμοθέτηση εκπροσώπησης των εργαζόμενων στο Δ.Σ. του ΟΤΕ καθώς και σε όλες τις Εταιρείες του Ομίλου, ενέργεια που θα καταδεικνύει την καθοριστική συμβολή των εργαζομένων στην ανοδική πορεία του Ομίλου ΟΤΕ σύμφωνα με την διεθνείς τάσεις και πρακτική.
 8. Αξιοποίηση των συναδέλφων ΑΜΕΑ σύμφωνα με τις δυνατότητες τους.
 9. Κατάργηση του άρθρου 13 του ΕΚΠ και αλλαγή των όρων του ΕΚΠ για το πειθαρχικό δίκαιο, στην κατεύθυνση της διεύρυνσης της εργατικής εκπροσώπησης.