ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η μεθοδευμένη στρατηγική της Εταιρείας για “λογιστική” μείωση του εργασιακού κόστους του προσωπικού ήταν εμφανής επί σειρά ετών. Και τη χαρακτηρίζουμε “λογιστική”, διότι ο κεντρικός φορέας που συνολικά επιβαρύνεται με το εργασιακό κόστος θα εξακολουθεί να είναι και πάλι ο Όμιλος ΟΤΕ, ανεξάρτητα από την καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού από τη μητρική “ΟΤΕ Α.Ε.” ή κάποια θυγατρική εταιρεία. Βεβαίως, η Εταιρεία δε στοχεύει μόνο στη λογιστική αποτίμηση του εργασιακού κόστους ως οικονομικού αποτελέσματος μια άλλης ανώνυμης εταιρείας, πέραν της “ΟΤΕ Α.Ε.”, αλλά και στη διάρρηξη των εργασιακών δικαιωμάτων του προσωπικού, σήμερα καλυπτόμενου από τις επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αφού στις νέες εταιρικές μορφές όπου θα μετακινηθεί δεν υπάρχουν ακόμη συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Η αρχή έγινε με τους φύλακες, η συνέχεια δίνεται με το προσωπικό των ΣΥΠ και της καθαριότητας, το αύριο περιμένει τους τεχνικούς, τους εργαζομένους στα καταστήματα και στα call centers. Επί της τρέχουσας και εντελώς επίκαιρης εκβιαστικής πρότασης για “εθελούσια” έξοδο του προσωπικού των ΣΥΠ,  Door 2 Door και της καθαριότητας ή για μετακίνηση του προσωπικού σε άλλο τόπο από τον μέχρι σήμερα τόπο παροχής της εργασίας του, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Οι προφανείς δυνατότητες είναι οι εξής:

α)   ένταξη στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου και αποχώρηση από την υπηρεσία με την όποια οικονομική αποζημίωση υπόσχεται το πρόγραμμα

β)   άρνηση ένταξης στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου και υποβολή του προσωπικού σε δικαστικούς αγώνες, είτε για τη μετακίνησή του σε άλλη θέση εργασίας με ταυτόσημα ή παρεμφερή καθήκοντα (κυρίως για το προσωπικό των ΣΥΠ) και εν συνεχεία για την εξακολούθηση της απασχόλησής του στον ΟΤΕ από την οριστική κατάργηση του κλάδου καθαριότητας ως υπηρεσιακής λειτουργίας από την 1/1/2021 και εντεύθεν.

Η πρώτη δυνατότητα, ήτοι η ένταξη στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου και η αποχώρηση από την ενεργό υπηρεσία εναπόκειται πλήρως στην προσωπική στάθμιση που θα πρέπει να κάνει κάθε εργαζόμενος.

Για τη δεύτερη περίπτωση, της επιθυμίας παραμονής του εργαζομένου στην εργασιακή του θέση και της αναζήτησης άλλης θέσης με ταυτόσημα ή παρεμφερή καθήκοντα επισημαίνουμε τα εξής:

  1. Η μετακίνηση του υπαλλήλου από την πόλη όπου μέχρι σήμερα παρείχε την εργασία του, στην πόλη των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης, αποτελεί αυτή καθαυτή μια σημαντική μεταβολή των όρων εργασίας του, η οποία επιφέρει μεγάλες μεταβολές στο ατομικό, οικογενειακό, κοινωνικό και οικονομικό καθεστώς του υπαλλήλου και υπό προϋποθέσεις συνιστά παραβίαση των όρων της σύμβασης εργασίας του.
  2. Για την αποτελεσματική διεκδίκηση του δικαιώματος του εργαζομένου α) να παραμείνει στην εργασία του και β) να παρέχει την εργασία του ή παρεμφερή εργασία στον τόπο όπου την παρείχε μέχρι σήμερα, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής βήματα:

Α.   Μετά την επιστολή γνωστοποίησης της μεταβολής του τόπου εργασίας, θα πρέπει ο υπάλληλος να απαντήσει εξωδίκως στον ΟΤΕ ότι αρνείται τη μεταβολή του τόπου εργασίας του, εκθέτοντας τους ειδικούς προσωπικούς, κοινωνικούς και οικογενειακούς λόγους που δικαιολογούν την παραμονή του στον μέχρι σήμερα τόπο παροχής της εργασίας του και να ζητά ρητά και σε συγκεκριμένη προθεσμία την τοποθέτησή του σε άλλη εργασιακή θέση στην ίδια πόλη, όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα, έστω και σε παρεμφερή καθήκοντα.

Β.   Αφού παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που θα τάσσει ο υπάλληλος στον ΟΤΕ να ανταποκριθεί στο αίτημά του, εν συνεχεία θα πρέπει να ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και μάλιστα το συντομότερο δυνατό, με αίτημα τη μη απομάκρυνση του υπαλλήλου από τον μέχρι τώρα τόπο παροχής της εργασίας του έστω και σε άλλη εργασιακή θέση με τα ίδια ή παρεμφερή καθήκοντα.

Γ.   Ανεξαρτήτως του περιεχομένου της δικαστικής απόφασης επί της αίτησης για λήψη ασφαλιστικών μέτρων, εν συνεχεία θα πρέπει να ασκηθεί αγωγή κατά του ΟΤΕ με αίτημα την εξακολούθηση της απασχόλησης του υπαλλήλου στον τόπο όπου παρείχε την εργασία του μέχρι την απόφαση για την υπηρεσιακή του μετακίνηση ή προκειμένου για το προσωπικό της καθαριότητας, για το οποίο η Εταιρεία έχει ανακοινώσει την κατάργηση του κλάδου, η αγωγή θα πρέπει να έχει αίτημα την εξακολούθηση της απασχόλησής του, υπό τους ταυτόσημους εργασιακούς όρους, ως πριν την κατάργηση του κλάδου, έστω και στις υπηρεσίες του ιδιώτη που θα αναλάβει το έργο της καθαριότητας.

  1. Για την ευόδωση των ανωτέρω δικαστικών αγώνων, θα πρέπει να σημειώσουμε και τα εξής:

–  Οι πιθανότητες ευδοκίμησης αυξάνονται ανάλογα με:

Α.   τα προσωπικά και οικογενειακά βάρη του υπαλλήλου (γάμος, τέκνα, φοίτησή τους σε σχολεία κλπ)

Β.   την αντικειμενική δυνατότητα του ΟΤΕ να τον απασχολήσει σε άλλη θέση εργασίας στην ίδια πόλη. Η ανάδειξη αυτής της δυνατότητας είναι μέριμνα του ίδιου του υπαλλήλου, ο οποίος θα πρέπει και να την προτείνει ρητά.

Γ.   τη δυνατότητα του ΟΤΕ να απασχολήσει τον υπάλληλο σε θέση με άλλα ή παρεμφερή καθήκοντα, σύμφωνα με την ατομική σύμβαση εργασίας του υπαλλήλου και τις καταστατικές διατάξεις.

Ο ΠΑΣΕ-ΟΤΕ θα είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια των μελών του σωματείου, ανεξάρτητα από την προσωπική επιλογή εκάστου είτε με συλλογικές συνδικαλιστικές δράσεις είτε με παρεμβάσεις στα δικαστήρια.

Αθήνα, 14/9/2020
Σπυρίδων Σ. ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ
Νομικός Σύμβουλος ΠΑΣΕ-ΟΤΕ