ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΛΕΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΛΕΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο ΠΑΣΕ–ΟΤΕ και οι άνθρωποί του στάθηκαν από την πρώτη στιγμή της πανδημίας του COVID-19 στο πλευρό των εργαζομένων, αλλά και της Εταιρείας, με στόχο αφ’ ενός την περίσωση της λειτουργίας της μέσα στα πλαίσια που τέθηκαν από τη Δημόσια Αρχή και αφ’ ετέρου τη διαφύλαξη της υγείας όλων των υπαλλήλων που βρέθηκαν είτε στην πρώτη γραμμή είτε στη διαδικασία της υποστήριξης των υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο. Οι υγειονομικές συνθήκες προοιωνίζουν μια σημαντική χρονική περίοδο, κατά την οποία η κοινωνική και συναλλακτική απόσταση θα είναι το μόνο μέσο προστασίας τόσο των εργαζομένων, όσο και του καταναλωτικού κοινού και η τηλεεργασία επιβεβλημένη.

Η τηλεεργασία δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να γίνει, όμως, ο δούρειος ίππος καταπάτησης των εργασιακών δικαιωμάτων των μελών μας. Για αυτό θα πρέπει:

  1. Να υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής της ώρας έναρξης και της ώρας λήξης της εργασίας, καθώς και τήρησης των προβλεπόμενων διαλειμμάτων ανάπαυσης.
  2. Να τηρηθούν όλες οι διατυπώσεις του νόμου για την έγκαιρη αναγγελία των τηλεεργαζομένων στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, με σκοπό τη διαφάνεια και τη δυνατότητα ελέγχου των ωρών εργασίας τόσο από τον εργαζόμενο όσο και από την Εταιρεία.
  3. Να παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα τηλεεργασίας σε εγκατάσταση της εταιρείας, αν για τον εργαζόμενο δεν είναι δυνατή η παροχή αυτής της μορφής εργασίας από το σπίτι του.
  4. Να παρασχεθεί ο απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός (Η/Υ κλπ) σε κάθε τηλεεργαζόμενο από την Εταιρεία.
  5. Να υπάρχει ηλεκτρονικά η δυνατότητα εκτύπωσης της ημερησίας διάρκειας της εργασίας από τον τηλεεργαζόμενο, προκειμένου να αποφεύγονται καταστρατηγήσεις του ημερησίου ωραρίου.

Τα μέτρα που προτείνουμε δεν αποτελούν “διεκδικήσεις”. Είναι προτάσεις που πρέπει να υιοθετήσει η Εταιρεία σε συμφωνία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, προκειμένου η τηλεεργασία να είναι νόμιμη και η πρόνοια της Εταιρείας για την υγεία και την ασφάλεια των τηλεεργαζόμενων διασφαλισμένη.