ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο Σύλλογός μας σας ενημερώνει πως λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και για όσο αυτές διαρκούν, η διαδικασία κατάθεσης αιτημάτων αποζημίωσης στην πρόσθετη ιδιωτική ασφάλεια θα γίνεται ηλεκτρονικά.  Αυτό σημαίνει ότι αντί της φυσικής παραλαβής των έγχαρτων δικαιολογητικών προς αποζημίωση μέσω ταχυδρομείου ή των συνεργατών της ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ στα σημεία εξυπηρέτησης, αυτά θα αποστέλλονται , μέσω email όπως περιγράφεται παρακάτω για κάθε ασφαλιστική εταιρεία.

MetLife
Για όσους δεν κάνουν χρήση της πλατφόρμας e-claims, ηλεκτρονική αποστολή στο GroupClaimsInfo@metlife.gr  με αναγραφή στο θέμα του email τον αριθμό συμβολαίου 43158 και με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Όσοι από τους ασφαλισμένους υπαλλήλους ή τα καλυπτόμενα μέλη αυτών άνω των 15 ετών, έχουν τη δυνατότητα συμπλήρωσης, εκτύπωσης, υπογραφής και ηλεκτρονικής αποστολής του συμπληρωμένου Εντύπου Αποζημίωσης MetLife, θα μπορούν να στέλνουν το έντυπο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να προχωρήσει η διεκπεραίωση του αιτήματος.
  • Όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής του υπογεγραμμένου Εντύπου Αποζημίωσης MetLife, το έντυπο θα συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται από την ηλεκτρονική  διεύθυνση του ασφαλισμένου υπαλλήλου, δίνοντας παράλληλα τη σχετική συγκατάθεση του ασθενούς (και στην περίπτωση που πρόκειται για καλυπτόμενο μέλος άνω των 15 ετών), μέσω του παρακάτω συνοδευτικού κειμένου το οποίο δεν μπορεί να τροποποιηθεί :

Λεκτικό Συγκατάθεσης | MetLife «Δια του παρόντος ο/η……………………….., επιβεβαιώνω αφενός μεν ότι αιτούμαι την υποβολή προς τη MetLife του επισυναπτόμενου εντύπου αποζημίωσης αφετέρου δε την ορθότητα των στοιχείων μου, που αναφέρονται σε αυτό. Σύμφωνα με όσα μου γνωστοποιήθηκαν στο επισυναπτόμενο έντυπο, παρέχω τη συγκατάθεσή μου, ώστε η MetLife Α.Ε.Α.Ζ. να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα μου Ειδικών Κατηγοριών, καθώς επίσης και τα Προσωπικά Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών τυχόν καλυπτόμενων τέκνων μου. Υπό την ιδιότητά μου ως κυρίως ασφαλισμένος, δηλώνω υπεύθυνα δια του παρόντος, ότι εφόσον υπάρχουν προστατευόμενα καλυπτόμενα μέλη, τα ενήλικα εξ αυτών, με έχουν εξουσιοδοτήσει να υποβάλλω αιτήματα αποζημίωσης για λογαριασμό τους, καθώς και να συνυποβάλλω το σύνολο των παραστατικών και δικαιολογητικών που υποστηρίζουν το αίτημα αυτό. Αναγνωρίζω δε, ότι τα πρωτότυπα φορολογικά παραστατικά σε έντυπη μορφή (αποδείξεις υπηρεσιών, αγαθών), για τα οποία αιτούμαι αποζημίωσης, ανήκουν στην κυριότητα της MetLife και ότι δε δύναμαι να τα χρησιμοποιήσω για οποιαδήποτε φορολογική ή/ και άλλη νόμιμη χρήση, πέραν του γεγονότος αποζημίωσης, για το οποίο υποβάλλω το αίτημα αποζημίωσης στη MetLife, ενώ παράλληλα αναλαμβάνω την υποχρέωση να τα προσκομίσω, εφόσον ζητηθούν από τη MetLife».

  • Όσοι επιθυμούν, την ενεργοποίηση και χρήση της πλατφόρμας e-claims καθώς και για τυχόν απορίες, θα πρέπει να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά στο Help.Desk@metlife.gr.

Σε κάθε περίπτωση, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα πρέπει να τηρούνται στο αρχείο σας για αποστολή σε μεταγενέστερο χρόνο, εφόσον ζητηθούν.

Εθνική Ασφαλιστική
Ηλεκτρονική αποστολή (max μέγεθος 10MB)  στο zimies.omadika@insurance.nbg.gr όπου στο θέμα του email θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός συμβολαίου (3533/7 για ΟΤΕ Εθνική Ασφαλιστική και 502848/5 για Cosmote e-Value) ή επωνυμία εργοδότρια εταιρείας, ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου και είδος αποζημίωσης (π.χ δαπάνες νοσηλείας, ανικανότητα, δαπάνες συνεπεία ατυχήματος, επίδομα μητρότητας κ.τ.λ). Τα δικαιολογητικά που αποστέλλονται ηλεκτρονικά θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από την Aίτηση Aποζημίωσης, διαφορετικά τα δικαιολογητικά ΔΕΝ θα εκκαθαρίζονται.

Σε κάθε περίπτωση, τα  πρωτότυπα έγγραφα θα πρέπει να τηρούνται από τους ασφαλισμένους και θα αποσταλούν στην Εθνική  Ασφαλιστική – μόλις ομαλοποιηθεί η κατάσταση – και έχοντας εκτυπώσει και υπογράψει την Αίτηση Αποζημίωσης Εθνική.

Επίσης, όσον αφορά και τις δύο ασφαλιστικές εταιρείες, ως προς τις αιτήσεις μεταβολών (εγγραφή, διαγραφή κ.α.) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτών,  θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στα email των συναδέλφων που έχουν οριστεί από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Συγκεκριμένα για τη Metlife, διευκρινίζεται ότι η ηλεκτρονική αποστολή της Αίτησης Εγγραφής MetLife και των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πρέπει συνοδεύεται από το κάτωθι κείμενο το οποίο δεν μπορεί να τροποποιηθεί :

Λεκτικό Συγκατάθεσης Ασφαλισμένων Μελών | MetLife:

«Δια του παρόντος ο/η……………………….., δηλώνω ότι σύμφωνα με όσα μου γνωστοποιήθηκαν στο επισυναπτόμενο έντυπο παρέχω τη συγκατάθεσή μου, ώστε η MetLife Α.Ε.Α.Ζ. να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα μου Ειδικών Κατηγοριών, καθώς επίσης και τα Προσωπικά Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών τυχόν καλυπτόμενων μελών (σύζυγος ή και τέκνα μου), τα οποία με έχουν εξουσιοδοτήσει δια τον σκοπό αυτόν, υπό την ιδιότητά μου ως κυρίως ασφαλισμένος»

Σε κάθε περίπτωση, οι πρωτότυπες αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να τηρούνται στο αρχείο σας για αποστολή σε μεταγενέστερο χρόνο.

Διευκρινίζεται ότι η αποστολή των πρωτότυπων αιτήσεων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη MetLife θα πρέπει να γίνεται απευθείας στα γραφεία της (Γράμμου 72 – Μαρούσι Τ.Κ. 15124 – Τμήμα Ομαδικών Ασφαλίσεων και υπ’ όψη Κας Ελένη Χαϊκάλη) με την ένδειξη «Η παρούσα αίτηση έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας μου στις …/…/2020», ενώ για την Εθνική Ασφαλιστική (βλ. Αίτηση Εγγραφής Εθνική) ακολουθείται η διαδικασία που ισχύει και σήμερα.

Τέλος, εφόσον επιθυμείτε, πριν την αποστολή των δικαιολογητικών σας στις ασφαλιστικές εταιρείες, έλεγχο για την ορθότητα και πληρότητά τους από την ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, παρακαλούμε να τα αποστέλλετε ηλεκτρονικά στα email των συνεργατών μας (Εδώ) με κοινοποίηση στο omadika@oteasfalisi.gr ή απευθείας και μόνο στο omadika@oteasfalisi.gr.