ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΣΗΣ

Η Eταιρεία επιχειρεί ορθά να οργανώσει την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του κορονοϊού τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο διαχείρισης  του προβλήματος, εάν και εφόσον εμφανιστεί, στο πλαίσιο της υποχρέωσης του εργοδότη να μεριμνά και να προστατεύει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων.

Από πλευράς μας θα συμφωνήσουμε ότι μεταξύ άλλων πρέπει να ληφθεί μέριμνα και για τη συνέχιση των εργασιών της Εταιρείας σε περίπτωση κρίσης και προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να γίνει κατάλληλη προετοιμασία.

Θέλοντας να συμβάλλουμε από τη μεριά μας στην ορθή εφαρμογή του μέτρου της κατ’  οίκον εργασίας (που φαίνεται ότι επιλέγεται ως η πιθανότερη εναλλακτική), επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής:

  • Η τηλεργασία και η κατ’ οίκον εργασία προβλέπονται και διέπονται από το Ν.3846/2010 που ενσωμάτωσε στο Ελληνικό Δίκαιο σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία και την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 2006. Το κυριότερο σημείο είναι ο οικειοθελής χαρακτήρας αυτής και η προϋπόθεση ύπαρξης σχετικής συμφωνίας μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη. H Ιταλία προχώρησε σε αλλαγές στη σχετική νομοθεσία και παραχώρησε στον εργοδότη τη δυνατότητα να εφαρμόζει μονομερώς την τηλεργασία. Στην Π.Ν.Π. της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, δεν συμπεριλήφθηκε ακόμη ανάλογη πρόβλεψη και συνεπώς εξακολουθεί να ισχύει το παραπάνω νομικό πλαίσιο.
  • Για την πραγματοποίηση της τηλεργασίας, ο εργοδότης οφείλει να παρέχει στον εργαζόμενο τεχνική υποστήριξη για την εργασία του και να αναλαμβάνει σε κάθε περίπτωση το κόστος που προκαλείται στο μισθωτό από αυτήν τη μορφή  εργασίας και ειδικότερα των τηλεπικοινωνιών, αλλά και την αποζημίωση ή αποκατάσταση βλαβών που τυχόν προκληθούν σε συσκευές–εξοπλισμό.
  • Τέλος, παρόλο που ανάλογη πρόσβαση έχει ήδη το Προσωπικό για ορισμένες εφαρμογές και είμαστε σίγουροι ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια της πληροφορίας, θα πρέπει ωστόσο να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα και για την προστασία των δεδομένων των προσωπικών συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν, στο πλαίσιο του GDPR.

Εν κατακλείδι, το μέτρο αυτών των μορφών εργασίας δεν μας βρίσκει αντίθετους σε περιπτώσεις εξακριβωμένης έκτακτης ανάγκης, για τις μονάδες εκείνες και μόνο που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, για την διάρκεια και μόνο της συγκεκριμένης κρίσης και υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων που παραπάνω αναφέρθηκαν.

Θα πρέπει όμως και τα εμπλεκόμενα στελέχη της Εταιρείας να λειτουργούν μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και χωρίς πιέσεις προς το προσωπικό κατά την  προετοιμασία του σχεδίου και κατά την εφαρμογή αυτού, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

 

Εφιστούμε λοιπόν την προσοχή όλων για αποτροπή μιας προσχηματικής εφαρμογής του μέτρου αυτού ή κατάχρησής του με κίνδυνο να επεκταθεί και σε άλλες μονάδες που δεν υπάρχει τεκμηριωμένη ανάγκη ή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το αναγκαίο.

Η σκέψη μας είναι στους εργαζόμενους των καταστημάτων που καθημερινά  έρχονται σε επαφή με πλήθος πελατών. Εδώ καλούμε την Εταιρεία να δείξει την κοινωνική της ευθύνη, τόσο παρατείνοντας την περίοδο εξόφλησης οφειλών όσο και προωθώντας τα  εναλλακτικά κανάλια με στόχο την αποσυμφόρηση των καταστημάτων.

Παράλληλα καλό θα είναι να αποφεύγονται εργασίες  που απαιτούν επιτόπια συνεργασία με πελάτες ή συνεργάτες.

Τέλος, όπως και στο παρελθόν είχαμε τονίσει, η επιλογή του «open space» πρέπει να αποφεύγεται μεταξύ άλλων και για λόγους μετάδοσης ασθενειών. Καλούμε την εταιρεία να το λάβει σοβαρά υπόψη στο σχεδιασμό των νέων χωρών εργασίας. Επιπλέον στα Τηλεφωνικά Κέντρα είναι επιβελημένος ο συστηματικός καθαρισμός του κοινόχρηστου εξοπλισμού και των χώρων εργασίας.

Xωρίς πανικό, με ψυχραιμία και προσοχή, και με πιστή τήρηση των οδηγιων θα το αντιμετωπίσουμε.